Bu branşın eğitim süresi 247 saattir.

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir
işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, geometrik çizimler, tabak tahrirleme-1, tabak
tahrirleme-2, pano desenini tahrirleme, ulama desenini tahrirleme, dik formları tahrirleme.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler seramik ve cam sektöründe; çömlekçi
atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb.
yerlerde çalışabilirler.